Rapport

Tiltak mot mikroplast

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet en overordnet tiltaksvurdering mot mikroplast. (Publisert 20.12.2016). Miljødirektoratets tiltaksvurdering mot mikroplast tar utgangspunkt i to rapporter fra konsulentselskapet Mepex. Rapportene er utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet og omhandler kilder, reduksjonspotensialet og mulige tiltak mot mikroplast i Norge.

miljodirektoratet

Miljødirektoratet foreslår ni nasjonale tiltak mot utslipp av mikroplast fra landbaserte kilder og fem tiltak på internasjonalt nivå.

Hold Norge rent oppsummerer de nasjonale tiltakene slik:

NASJONALE TILTAK

  1. Hindre avrenning av mikroplast fra veier og tette flater

Stimulere til valg av metoder for veivasking i tett befolkede områder som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast. Undersøke muligheter for å rense bort mikroplast i avrenning fra de mest trafikkerte veiene på en kostnadseffektiv måte.

  1. Ulike tilnærminger for å redusere spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner

Kartlegge miljøvennlige alternativer til gummigranulater på kunstgressbaner. Hvis det ikke finnes andre løsninger, vurdere
returordning for gummigranulat, samt vurdere å stille krav til drift av kunstgressbaner i egen forskrift.

  1. Begrense forurensing av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner

Stille krav til utslipp av mikroplast og miljøgifter fra småbåthavner i egen forskrift. Prøveprosjekt på «båtvaskeri» i småbåthavner for å redusere bruk av bunnstoff på fritidsbåter.

  1. Kartlegge mikroplast i avløpsslam

Undersøke hvor mye mikroplast som finnes i avløpsslam som brukes som gjødsel, og kartlegge hvordan dette eventuelt påvirker jordmiljøet.

  1. Kommunal tilskuddsordning til tiltak mot mikroplast og marin forsøpling

En mulig egen kommunal tilskuddsordning for tiltak mot mikroplast og marin forsøpling.

  1. Rense avløpsvann fra vaskemaskiner

Undersøke muligheten for å rense bort mikrofiber fra utløpsvannet fra vaskemaskiner.

  1. Kartlegge mikroplast fra petroleumsindustrien

Følge opp petroleumsindustrien for videre kunnskapsinnhenting om mulige mikroplastutslipp.

  1. Ansvarliggjøre plastindustrien

Følge opp plastindustrien for å stoppe utslipp av plastpellets.

  1. Kartlegge og tette kunnskapshull

Samle kunnskapsmiljøet på mikroplast for å kartlegge kunnskapsbehovene.

 

Hele notatet:

Click to access Overordnet%20tiltaksvurdering%20mot%20mikroplast.pdf

Mange i miljøet synes ikke at dette er godt nok og har kommet med bemerkninger.

WWF-Norge har kommet med følgende innspill til regjeringens tiltaksplan:

Click to access innspill_til_kld_marin_forsopling.pdf

Stortingsmeldingen om avfallspolitikk er ventet i juni, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) antydet at flere enkelttiltak er på trappene mot plastforsøpling.

Tekst: Kirsti Opstad

KILDER:

https://www.nrk.no/nordland/ber-regjeringen-bla-opp-over-en-milliard-til-kampen-mot-soppel-i-havet-1.13380409

Click to access Svar%20p%C3%A5%20oppdrag%20-%20Tiltaksanalyse%20mot%20marin%20fors%C3%B8pling%20.pdf

https://holdnorgerent.no/2017/01/tiltaksvurdering-mot-mikroplast/

 

Rapport om marin forsøpling

Det er nyttig og nødvendig å lese seg opp på feltet ”Marin forsøpling”. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har SALT utarbeidet rapporten «Marin forsøpling: Kunnskap, tiltak og behov». (Juni 2015).

omslag

SALT er en uavhengig kompetansebedrift med kunnskap om og for kysten.

http://salt.nu/nb/om-salt

Les SALTs svært nyttige oppslagsverk om marin forsøpling. Rapporten er et detaljert og svært nyttig oppslagsverk som gir en solid innføring i arbeidet med marin forsøpling i Norge.

Click to access salt_rapport_1011w-_marin_forsopling.pdf

Tekst: Kirsti Opstad