Kunstgress

Kunstgressbaner, en stor kilde til mikroplastutslipp

Antallet kunstgressbaner har økt kraftig i Norge de siste 15 årene, og per i dag finnes det rundt 1750 kunstgressbaner i Norge (2018, forskning.no). På disse spres det hvert år flere tonn granula i form av små gummibiter. Granulatet gir demping mot underlaget i tillegg til at det gir bedre ballkontroll og ballfølelse.

IMG_2177

Foto: Gyrid Hasaas

Ifølge en rapport fra 2016 kan granulatene i kunstgressbaner være den nest største landbaserte kilden til mikroplast.

Hver kunstgressbane inneholder 100 tonn gummigranulat. På grunn av snørydding og avrenning må hver bane etterfylles med flere tonn granulat hvert år fordi tilsvarende mengde går tapt.

Gummibitene forsvinner nemlig ut av banen til nærområdet. I verste fall kan store mengder havne på avveie hvis de transporteres med nedbør via små bekker og elver og ut i havet.

Beregninger gjort av forskningsinstituttet NIBIO viser at rundt en tredjedel av gummikulene blir samlet opp og tilbakeført til banen, mens hele 15 prosent følger med spillerne hjem. Et sted mellom 15 og 50 prosent ender i avløp eller restavfallet.

Dersom gummigranulat blir erstattet med et annet, mer miljøvennlig produkt, vil det definitivt bidra til en betraktelig reduksjon av mikroplastforurensningen. Men i dag finnes det ikke noe alternativ.

Svært få baner har rutiner eller utstyr for å redusere spredning av gummigranulat.

Nå ønsker Miljødirektoratet strengere drift av banene.

Det er viktig nå at etablerte baner sikres og at nye kunstgressbaner ikke blir anlagt.

Mulige tiltak:

  • Kurvfilter i bekkalokk som samler opp granulatene.
  • Børster på banene og rutiner for fjerning av granulat fra klær og sko.
  • Sandkanter rundt banene som bremser granulatene.
  • Nye måter å lagre snøen som er måket bort, slik at man unngår brøytekanter som smelter.
  • Baner med gummigranulat må driftes som lukkede systemer hvis det skal unngå granulatutslipp. Det betyr at det blant annet må anlegges fire meter asfalt utenfor banens sidelinjer og fem meter bak mållinjene. Asfalten bør dessuten avsluttes med en kant.

I SANDEFJORD blir det foreløpig ikke kunstgress på Komplett Arena. Gunnar Bjønness er styreleder og største aksjonær i Sandefjord Fotball AS Bjønness sier i Sandefjords Blad 8/2, 2018, at det er de mulige negative miljøkonsekvensene ved bruk av gummigranulater på kunstgressbaner som er den viktigste grunnen til at eierne vil utsette en eventuell investering:

«Hadde vi visst at det fantes et fullgodt alternativ til gummigranulater, som ikke skader miljøet, tror jeg nok vi skulle fått finansieringen på plass. Men det skjer mye på dette området nå. Det er ingen stor sak å vente et år eller to, sier Bjønness.»

Tommel opp!

Samtidig bestemmer Runar IL (Sandefjords blad 14.02.2018) at de skal bytte ut gressmatta med kunstgress:

«Gravmaskinene skal nå fjerne et 30-40 centimeter tykt lag og bytte ut drenerende masser. Det skal videre legges til rette for å samle opp gummigranulaten som brukes på banen, slik at den ikke utgjør noen miljørisiko, for så å kunne brukes om igjen.»

Fint de tenker å gjøre det beste ut av det. Men det er sikkert ikke nok.

Tommel ned!

Tekst: Kirsti Opstad

KILDER:

https://forskning.no/2018/01/hvordan-hindre-tap-av-mikroplast-fra-fotballbaner/produsert-og-finansiert-av/nibio

http://www.odd.no/nyheter/banebrytende-kunstgressprosjekt

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wE8Xp5/miljoedirektoratet-oensker-strengere-krav-til-kunstgressbaner

https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Nesten-en-femtedel-av-alt-mikroplastutslipp-kommer-fra-kunstgressbaner–Vi-har-ingen-tid-a-miste-249408b.html?spid_rel=2

https://www.sb.no/sport/sandefjord-fotball/eliteserien/sandefjord-fotball-har-tatt-kunstgress-avgjorelse/s/5-73-644993?access=granted

Får mikroplast i drikkevatnet

 

Kunstgress og mikroplast

Kunstgressbaner er en av våre største forurensningkilder etter bildekk. Kunstgress er laget av gummigranulater  fra gamle bildekk. Hver forballbane inneholder ca. 100 tonn gummigranulater og må etterfylles hvert år med ca. 10 tonn på grunn av snørydding, avrenning og fordi gummikulene fester seg til klær. I de siste 15 årene har kunstgressbaner økt fra 100 til ca. 1000. Hvert år mister hver bane ca. 2 tonn plastkuler. Bildekk står for ca 4500 tonn mikroplast pr år, kunstgressbaner for 1500 tonn mikroplast pr.år. Store deler av plastkulene havner  i havet og vil  etterhvert komme inn i næringskjeden.

Miljødirektoratet anbefaler naturlige gressbaner. Norges idrettsforbund anbefaler likevel kunstgress som det beste alternativet.

Gyrid Hasaas

Foto: Gyrid Hasaas

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Kunstgressbaner-mulig-stor-kilde-til-mikroplast/

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Fotball–ein-miljoversting–Unni–Eikeseth-197713b.html