oppvarming av havet

FN’s klimarapport og vår framtid

Hvis vi ikke klarer å begrense oppvarming av kloden vår, vil det få store konsekvenser for livet i havet og på land. De neste 10 årene vil bli avgjørende om vi klarer å beholde verden slik vi kjenner den i dag. Forskere har slått alarm og viser til FN’s klimarapport.

  • Isbreene smelter i rekordfart. Vi må forberede oss på mer ekstremvær og stigning av havnivå.

Havet tar opp C02 fra atmosfæren i en naturlig prosess. Opptaket har de siste 200 år økt med 30%. I Arktis ser forskerne de største endringene. Havet forsures spesielt i dette området, og snart kan havet nå en tålegrense i forhold til opptak av CO2. Et oppvarmet, forsuret hav fylt med mikroplast vil få store konsekvenser for verdens matforsyning.

Klimautslippene må reduseres betydelig. Skal vi lykkes, må det tenkes nytt og handles raskt i alle deler av samfunnet. Hver og en av oss, politikere, økonomer, industriledere og de som utvikler ny teknologi må bidra og ta ansvar for framtida vår. I følge FN’s klimarapport må utslippene ned med 45% innen 2030. Vi har dårlig tid.

Tekst: Gyrid Hasaas

KILDER:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/10/08/195440117/elvestuen-fns-klimarapport-viser-alvoret

https://www.nrk.no/hordaland/fn_-verden-ma-gjore-endringer-som-menneskeheten-aldri-for-har-sett-maken-til-1.14237347

http://www.miljostatus.no/ forsuring av havet

https://www.aftenposten.no/verden/i/rLRBE8/Klimapanelet-Verdens-utslipp-ma-halveres-de-neste-12-arene

Foto: Ingri Falkenthal

Havet må reddes fra plast og CO2

Årlig havner 12 millioner tonn plast i havet. Flere steder er det mer plast enn plankton. Et område på størrelse med USA har dannet seg i Stillehavet. Forskere har nylig funnet en søppeldynge på 2,5 millioner kvadratkilometer i det sørlige Stillehavet. Plast i havet er nå det mest akutte miljøproblem i verden.

Havet har feber. Oppvarmingen av havet har eksplodert siden 1997. Verdenshavene har tatt opp like mye varme de siste 18 årene som de 130 åra før.  Forskere hevder havtemperaturen kan øke fra en til fire grader fram mot 2100. Temperaturen på jordoverflaten har ikke steget så mye de siste 15-20 årene til tross for at CO2 utslippene har økt. Årsaken til dette er at verdenshavene har absorbert disse utslippene. Havet vil etterhvert redusere opptak av CO2,  dette vil medføre at temperaturen på  jordoverflaten stiger raskere.

Når havet blir varmere utvider det seg og stiger, samtidig som det får store negative konsekvenser for livet i  havet, fisk  flytter til nærmere polarstrøk, mange arter vil etterhvert  forsvinne. I flere områder i verden vil menneskene  miste sitt næringsgrunnlag.

Denne utviklingen kan ikke fortsette, vi har liten tid på oss til redde havet fra søppel og oppvarming. Havet er vår viktigste matressurs.

Tekst: Gyrid Hasaas

IMG_5160Foto: Ingri Falkenthal

https://www.nrk.no/viten/oppvarminga-av-havet-har-eksplodert-siden-1997

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/08/04/195321781/enorm-plastsuppe-funnet-i-stillehavet

https://www.cicero.uio.no/no/posts/klima/kloden-er-blitt-n-grad-varmere

https://uni.no/nb/news/2016/12/02/hva-innebaerer-det-havet-blir-varmere/

http://forskning.no/forurensning-klima/2009/12/co2-opptaket-i-havet-svekk

The Economist 27TH-JUNE 2017: Ocean warming