Klima

Skoleelever i streik for klima

Fredag 22.mars demonstrerte skoleelever over hele landet mot oppvarming av kloden vår. Ungdommene i Sandefjord streiket på Rådhusplassen i byen. På biblioteket var det utstilling med klima som tema.

Mange elever hadde laget plakater med paroler, dette var noen av dem: JEG VIL HA EN FRAMTID. BRUK HODET VI HAR BARE EN KLODE. DERE BRENNER OLJE OG DERMED FRAMTIDA VÅR.

Dette er paroler laget av ungdommer som kan bli våre framtidige politikere. De kan om noen år sitte på stortinget og i kommunestyrene rundt omkring i vårt land. Hvis ikke de som har politisk makt nå tar hensyn til elevenes miljøkrav, hvordan vil de ta hensyn til den generasjonen som ikke tok klimaproblemene på alvor?

Sandefjord blad og Aftenposten hadde god dekning av aksjonen og gav full støtte til ungdommens klimastreik.

Våre politikere satser fortsatt på nye blokker til utvinning av olje. Klimagassene øker og Norge har ingen konkrete planer om å fase ut oljen.

Fortsetter vi å øke CO2 utslippene vil vi om noen tiår få en global oppvarming på 2-3 grader som vil medføre surere hav, mer ekstremvær, matmangel og havnivåstigning. Mange ser positivt på at det blir varmere og tenker at varmere somre og vintre kan være bra. Vi kan unngå den norske vinteren ved å dra sørover til varmere klima. Det er lite omtanke for at store deler av verden vil oppleve matmangel, hetebølger og mange blir klimaflyktninger på vei til Europa.

For å redusere CO2 utslipp må vi fase ut oljen. Stoppe leting etter nye oljeområder.

Det vil da bli problemer med å opprettholde den velferdsordningen vi har idag som er basert på oljepenger.

Er vi villig til å satse på de unges framtid og samtidig redusere vårt forbruk?

Er vi villig til å redusere bilbruk og flyreiser?

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

VG nettavis 23. mars 019.

https://www.sb.no/nyheter/klima/klimamarkering/hundrevis-av-unge-streiket-for-miljoet/s/5-73-893719

https://www.aftenposten.no/norge/i/RxV1Gd/Ungdomsforsker–Klimastreiken-kan-prege-en-hel-generasjon

https://www.sb.no/meninger/sbmener/klimastreik/facebook-blir-var-tids-undergang/o/5-73-895712

https://www.framtiden.no/gronne-tips/reise-og-transport/slik-kutter-du-klimautslippene-mest.html

Redd bier og humler med blomster, bærbusker og frukttrær

Varmere klima, intensiv landbruk og sprøytemidler truer verdens insekter. En ny studie viser en sterk tilbakegang av alle insekter, 2/3 er utrydningstruet.

Flere fugler og dyr og de viktigste matvekster er avhengig av insekter. Forsvinner disse, vil det få store konsekvenser for oss mennesker og vårt økosystem. Hvis ikke noe gjøres, vil vi om noen tiår se en kraftig reduksjon av insekter, og om 100 år kan de fleste artene være utryddet.

Hvis ikke vi bevarer insektene, vil det bli mindre matproduksjon i framtida. Dette vil medføre uro og konflikter både lokalt og globalt. Hvis vi ønsker en tryggere framtid for neste generasjon, må vi gjøre noe nå.

Mindre sprøytemidler, flere grønne lunger i byene, bevare skog, ivareta kulturlandskap og mindre utslipp av klimagasser.

Alle kan gjøre noe for å redde bier og humler. Så og plante blomster i balkongkasser og i hagen. Det er snart påske, og humler og bier liker påskeliljer. Så blomster isteden for plen. Plant bærbusker, frukttrær og vekster som biene liker.

Det trengs en nasjonal dugnad. Redder vi insektene, redder vi oss selv.

Tekst: Gyrid Hasaas

Foto: images.pexel.com

pexels-photo-395241

Leder Aftenposten 13.februar:»Insektdøden krever handling»

Nyhetsmorgen P2 6.03.019

https://www.e-pages.dk/aftenposten/90011/article/854287/2/2/render/?token=753ceac02f1b515537e289326f5da6c0

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/02/11/195550858/forskere-frykter-katastrofal-kollaps-i-naturens-okosystemer

Tomgangskjøring er forbudt

Det er i byer med stor traffikktetthet tomgangskjøring er mest skadelig for lufta vi puster inn. Bensin og dieselbiler forurenser med nox (nitrogenoksider) og CO2 (karbondioksid) Dieselbiler har mest utslipp av nox som forurenser lufta. Alle ønsker en ren by med god luftkvalitet.

I rushtiden morgen og ettermiddag er det ekstra stor biltetthet i sentrum som forringer luftkvaliteten. Spesielt på kalde dager vil nitrogenoksider bli værende i lufta lengre og dermed være sterkt forurensende i bomiljøer nær trafikkerte veier. En kan bidra til et renere bymiljø ved å slå av motoren når en parkerer, og hvis mulig unngå bykjøring i rushtiden.

Det er påfallende mange som ikke skrur av motoren når de parkerer bilen i offentlig eller private rom i byen. Har opplevd å bli trakassert når jeg har tatt opp tomgangskjøring utenfor egen bolig. Slike opplevelser er veldig ubehagelige. Det å ta opp restriksjon av bilbruk i sosiale medier eller i direkte kontakt med folk ser ut til å provosere mange.

Tomgangskjøring er forbudt i følge «Forskrift om kjørende og gående trafikk» paragraf 16. Dette bør flere, også media og politikerne, være opptatt av. Det ser ut til at mange ikke kjenner til denne forskriften.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

https://www.tu.no/artikler/ny-test-alarmerende-hoyt-nox-utslipp-fra-nye-dieselbiler/378539

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747

Norge gir milliarder kroner og Hydro bidrar med å hogge ned regnskogen

Regnskogen er verdens lunge, den tar opp og lagrer CO2. Siden 2006 har Norge betalt 8.3 milliarder kroner til verning av regnskogen i Brasil.

Gjennom flere år har gruveselskapet med Hydro som medeier fjernet store deler av regnskogen. Nye trær er plantet for å kompensere for nedhogsten. Det tar 100 til 150 år for ny regnskog vokser opp.

Hydro har drevet hogst midt i et verneområde. Store områder av regnskogen hogges ned, vegetasjon og matjord fjernes. Dette gjøres for å utvinne bauxitt som brukes i produksjonen av aluminium.

Staten eier 34.3% av aksjene i Hydro og får store inntekter, og har tatt ut 13 milliarder i aksje utbytte. Her møter Norge seg selv i døra.

Det er vanskelig å forstå at Norge er med på dette Hydro prosjektet. Det er heller ikke til å forstå at en slik utvinning kan fortsette samtidig som vi skal redusere utslipp av klimagasser som fører til global oppvarming og klimaendringer.

https://www.nrk.no/dokumentar/milliardutbytte-etter-odeleggelse-av-regnskog_-1.14369633

Tekst og foto: Gyrid Hasaas