Måned: mai 2018

Sirkulær økonomi

I vår har det vært mye oppmerksomhet rundt plast og avfallsproblemet. Nrk’s serie Plast Planet har bidratt til økt fokus og har engasjert hele befolkningen. Det har vært ryddet kilovis med strandsøppel, og avisene har vært fulle av innlegg om mikroplast. Det virker som bevisstheten rundt plastproblemet er blitt mye større.

Det er veldig bra, men vi må også stoppe opp og tenke om det er noe grunnleggende i samfunnet som bør endres. Mange tar til orde for en omlegging til sirkulær økonomi.

I sirkulær økonomi ønsker man å skape minst mulig avfall og utnytte alle ressurser best mulig. Sirkulær økonomi er basert på gjenbruk, oppussing og gjenvinning hvor færrest mulig ressurser går tapt.

sirkularokonomi

Den sirkulære økonomiens mål er å utnytte alle ressurser best mulig. Minst mulig skal kastes som avfall, men holdes i et kretsløp der stadig resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer.

Den sirkulære økonomien er en motsats til den lineære økonomien, som har preget store deler av det moderne samfunnet.

For å lykkes med sirkulær økonomi, må den tradisjonelle kjøp-, bruk- og kastøkonomien erstattes av en økonomi hvor resssursene forblir i kretsløpet, slik at de ikke går til spille, men gjenbrukes i nye produkter og tjenester.

Regjeringen ønsker å være et foregangsland på sirkulær økonomi. I tillegg forplikter FNs bærekraftsmål de rike landene til å gå foran for å nå målet om ansvarlig forbruk innen 2030.

Vi lever i et bruk-og-kast-samfunn. For en bærekraftig framtid må vi endre mentaliteten, vi må bevege oss vekk fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi hvor gjenbruk og gjenvinning står i fokus.

Tekst: Kirsti Opstad, illustrasjon: landbuk.no

KILDER:

https://www.nrk.no/ytring/politisk-dugnad-mot-plast-1.14033528

https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-egentlig-sirkulaerokonomi/

https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-egentlig-sirkulaerokonomi/

https://www.avfallnorge.no/avfalls-og-gjenvinningspolitikk/veikart-for-sirkul%C3%A6r-%C3%B8konomi

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/samferdsel-plan-og-miljo/sirkular-okonomi/hva-er-sirkular-okonomi/

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/des/sirkular-okonomi/id2470468/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-45-20162017/id2558274/

Sprengtråder ved sjøkanten

Sprengtråder dukker stadig opp ved sjøkanten i Sandefjord. Sist jeg blogget om dette var 7. desember 2017. Denne høsten fant vi mengder av disse trådene langs sjøkanten i sentrum. Nå har de igjen dukket opp i store mengder rundt hele fjorden. Sandefjordsfjorden er nå renset. Når en vet at 80 prosent av søpla som flyter rundt havner på sjøbunnen, da er det trist at fjorden på ny fylles med detonasjonståder og annen søppel.

Ingen påtar seg ansvaret for disse trådene som brukes ved spregning av fjell. Sprengningsmassen brukes videre blant annet til veibygging. Etter at det var plukket tråder på flere steder tok Sandefjord blad opp saken. Flere rapporterte om sprengtråder på ulike strender. Det ble også problematisert om de som renset sjøen brukte  fyllmasse med slike tråder. Store mengder fyllmasse av sand er brukt til å dekke forurenset masse på sjøbunnen. Firmaet Skanska som har ansvar for rensing av fjorden, mente de ikke hadde forårsaket forurensingen. Et av argumentene var at trådene var funnet langt unna der man fyller på sand for å dekke bunnen. Det blåser vind både fra sør, nord,  øst og vest, og da vil trådene lett flyte både innover og utover  i fjorden. Det må nok en større uavhengig undersøkelse til for å få svar på hvor sprengtrådene kommer fra.

Sandefjord blad 18. og 19.april 2018

Tekst og bilde Gyrid Hasaas